Ask Me Anything
sdasdfdsfadsf

Toppers

2019
ABHISHEK SARAF Rank 8
RAVI JAIN Rank 9
AJAY JAIN Rank 12
ANMOL JAIN Rank 14
SHRESTHA ANUPAM Rank 19
NIDHI BANSAL Rank 23
PRADEEP SINGH Rank 26
AYUSHI JAIN Rank 41
SHUBHAM BANSAL Rank 43
PEDDITI DHATRI REDDY Rank 46
SHISHIR GUPTA Rank 50
2018
Akshat Jain Rank 2
Junaid Ahmad Rank 3
Shreyans Kumat Rank 4
2017
Sachin Gupta Rank 3
Siddharth Jain Rank 11
Ashima Mittal Rank 12
Neha Jain Rank 14
Abhilasha Abhinav Rank 18
Abhijeet Sinha Rank 19
2016
Anand Vardhan Rank 7
Sweta Chauhan Rank 8
Tejaswi Rana Rank 12
Anuj Malik Rank 16
2015
Athar Aamir Rank 2
Abhishek Pandey Rank 3
IFOS
Saureesh Sahai Rank 4
Satwik Rank 18
PVS Narayana Reddy Rank 22
Rahul Bhati Rank 30
Sachin Gupta Rank 45
Ayush Verma Rank 52
Rajesh Kumar Rank 55
Rahul Singh Tolia Rank 65
Aman Verma Rank 94
Ankit Kumar Singh Rank 101
Ravi Meena Rank 105